Deborah Sexton

Deborah Sexton is president and CEO of PCMA.